„La Sofa da Moda“ • Panorama Berlin v.07.07 – 09.07.2015, wir...

„La Sofa da Moda“ • Panorama Berlin v.07.07 – 09.07.2015, wir suchen 12 Models für Präsentationen 2016

Wir suchen 12 Models für Präsentationen 2016, Bewerbung an redaktion@europefashio0n.de